Zakład Usług Antykorozyjnych "KOREKO" oferuje wykonywanie wszystkich prac związanych z:

– oceną zagrożenia korozyjnego
– kompletacje urządzeń
– montażem i rozruchem
– serwisem i nadzorem eksploatacyjnym

oraz projektowanie i wykonawstwo instalacji ochrony elektrochemicznej:

– anodami galwanicznymi
– zewnętrznym źródłem prądu stałego

podziemnych i zakopcowanych zbiorników
gazu LPG:

– zbiorników magazynowych paliw płynnych
– stalowych rurociągów dla wszystkich typów mediów
– konstrukcji hydrotechnicznych i oczyszczalni ścieków

USŁUGI

Metalowe konstrukcje podziemne, a szczególnie stalowe rurociągi i kable w pancerzach ołowianych o nieszczelnej powłoce izolacyjnej zagrożone są działaniem prądów błądzących odgałęziających się od szyn trakcyjnych. Konstrukcja metalowa jest “dodatkowym przewodem powrotnym”, którym prąd trakcyjny wraca do źródła. W miejscu powrotu prądu z konstrukcji do szyn (zwanym strefą anodową), występuje silne zagrożenie korozyjne. Prąd błądzący wychodząc z rurociągu do ziemi rozpuszcza jego stalową ściankę z szybkością 9kg/amper/rok. W konstrukcjach podziemnych, w przypadku sieci tramwajowej obserwowane są prądy błądzące o natężeniu dochodzącym do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset amperów. Prądy błądzące wypływające z małej powierzchni w krótkim czasie powodują silne uszkodzenie ścianek rurociągu oraz konieczność jego awaryjnej naprawy.

ZUA KOREKO oferuje zabezpieczenia rurociągów w miejscach stwierdzonego oddziaływania prądów błądzących metodami elektrochemicznymi, w tym przy pomocy:

– drenażu polaryzowanego,
– drenażu wzmocnionego.

Stacja drenażu polaryzowanego (zobacz opis):
TYP SDP-XX/2 (dwuobwodowa)
TYP SDP-XX/1 (jednoobwodowa)

Oferowana metoda uznana jest w technice ochrony przeciwkorozyjnej jako skuteczne zabezpieczenie przed niszczącym oddziaływaniem prądów błądzących.

ZUA KOREKO jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technice elektrochemicznych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych:

– wykonywania ekspertyz zagrożenia korozyjnego,
– wykonywania projektów instalacji,
– zapewnia dostawę urządzeń i montaż instalacji “pod klucz”,
– zapewnia nadzór i serwis eksploatacyjny bądź przeszkolenie osób nadzorujących instalację użytkownika .

ZUA KOREKO oferuje projektowanie i montaż nowoczesnych rozwiązań kompleksowej, automatycznej ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych przed procesami korozji elektrochemicznej, w tym:

– Rurociągów przesyłowych wody i gazu
– Kolektorów ściekowych
– Oczyszczalni ścieków
– Orurowań odwiertów studni głębinowych

Instalacje ochrony katodowej oczyszczalni projektowane i montowane przez naszych specjalistów zapewniają:

– Całkowite wyeliminowanie zanieczyszczeń powierzchni metalowych stale zanurzonych w wodzie, w ściekach, pod ziemią.
– Zmniejszenie kosztów i nakładów na bieżącą eksploatację, remonty bądź wymianę metalowych konstrukcji.
– Wydłużenie czasu bezawaryjnej eksploatacji urządzeń.
– Wydłużenie czasu pomiędzy okresowymi remontami, a tym samym wyeliminowanie przerw technologicznych.
– Zapobieganie uszkodzeniom ścian rurociągów i zbiorników, a tym samym ograniczenie strat medium przesyłanego rurociągami.
– Eliminację zagrożeń ekologicznych powstających w przypadku uszkodzeń ścian kolektorów bądź komór oczyszczalni ścieków.

Instalacja ochrony katodowej w wykonaniu ZUA KOREKO jest procesem w pełni zautomatyzowanym.

– Nie wymaga stałego nadzoru i wykwalifikowanej obsługi.
– Oparta na sprawdzonych w działaniach elementach.
– Prosta w obsłudze i tania eksploatacja.
– Projektowana na cały przewidywany okres eksploatacji zabezpieczanego obiektu.
– Montaż instalacji ochrony konstrukcji podziemnych nie wymaga wyłączania ich z Eksploatacji.
– Montaż instalacji ochrony w oczyszczalniach ścieków wykonywany może być w okresie technologicznych przerw w ich pracy.

Rozwiązania ochrony katodowej rurociągów ujęć wody 
wyposażone mogą być w układy zdalnego monitoringu drogą: Radio – lub telefoniczną względnie łączami sztywnymi od miejsca usytuowania stacji katodowej do pomieszczenia Centrum Dyspozytorskiego. W rozwiązaniach stosujemy nowoczesne stacje katodowe ze sterowaniem mikroprocesorowym eliminujące błędy składowej omowej. Przy pomocy wbudowanego w stacje katodowe układu zdalnego monitoringu przesyłać możemy do Centrum Dyspozycyjnego również inne dane pomiarowe interesujące użytkownika chronionego obiektu jak np.:

– Temperatura
– Ciśnienie
– Wartości elektryczne I, U
– Przepływ
– Poziom cieczy w zbiorniku
– Stany binarne np. Zał. Wył. – np. pomp
– Brak napięć zasilających itp.
– Kontrola dostępu (otwarcia drzwi)

Układy monitoringu pracować również mogą w układzie autonomicznym tj. niezależnie od stacji katodowej jako: STACJE ZDALNEGO AUTOMATYCZNEGO MONITORINGU z dowolnymi czujkami wytwarzającymi sygnał analogowy lub cyfrowy.

Stacja Monitoringu bądź układ monitoringu w stacji katodowej może:
– Dokonywać wstępnej obróbki danych wg zadanego algorytmu.
– Przechowywać wyniki w pamięci wewnętrznej.
– Dokonując na żądanie przekazania ich do komputera zewnętrznego.
– Dokonywać zalączania i wyłączania obwodów i urządzeń.
– Przyjmować i przekazywać wymagane zmiany nastaw urządzeń i obwodów, z którymi współpracuje.
– Nadzorować oraz prowadzić proces technologiczny wg założonego algorytmu.

Stacje Monitoringu mogą pracować w sieci lub linii przekazując dane do Jednostki Centralnej (jednej lub kilku) gdzie następuje ich obróbka, prezentacja i archiwizacja.
– Stacje wywołane mogą być selektywnie wg zakodowanego hasła bądź nr grupy i stacji w grupie.
– W układzie monitoringu łączyć można transmisję radiową z transmisją linią telefoniczną.

Ochrona elektrochemiczna stacji paliw oraz podziemnych zbiorników produktów ropopochodnych

ZUA KOREKO oferuje projektowanie i montaż instalacji automatycznej ochrony katodowej podziemnych zbiorników paliw i produktów ropopochodnych:

– Stacji benzynowych
– Magazynów produktów ropopochodnych

Stosowanie podziemnych zbiorników paliw i produktów ropopochodnych bez odpowiedniego zabezpieczenia elektrochemicznego jest “bombą ekologiczną o opóźnionym zapłonie”.

Informujemy, że Normy PN-90/E-05030.01 jak i “Wytyczne w sprawie lokalizowania obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych…” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w maju 1992 roku oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych zalecają dla ochrony przeciwkorozyjnej oprócz zabezpieczeń powłokami organicznymi stosowanie równocześnie ochrony elektrochemicznej.

Stosowanie wyłącznie zabezpieczeń powłokowych jest niewystarczające. W krótkim okresie czasu w wyniku agresywnego działania gleby, a niejednokrotnie i prądów błądzących nastąpić może uszkodzenie zbiorników, wyciek paliw do gruntu i skażenie środowiska.

Koszty wynikające ze strat paliwa, przerw w eksploatacji, nakładów na remonty, usuwanie skutków skażenia środowiska oraz kary, wielokrotnie przewyższają kwoty ponoszone na zabezpieczenie elektrochemiczne.

Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i eksploatowana ochrona elektrochemiczna całkowicie zabezpiecza powierzchnie zewnętrzne zbiorników i podziemnych rurociągów przed procesami korozyjnymi wielokrotnie przedłużając okres ich eksploatacji.

Oferujemy montaż instalacji ochrony
“pod klucz”.
Oferujemy tanią , szybką i terminową
realizację zleceń.
Oferujemy nadzór i serwis eksploatacyjny.

URZĄDZENIA DO OCHRONY KATODOWEJ

ZUA KOREKO oferuje Państwu dostawę: ELEKTROD POMIAROWYCH I STERUJĄCYCH stacjami katodowymi, w tym również stacjami realizującymi pomiar bez składowej IR, dla stacji drenażu, oraz dla układów ochrony galwanicznej. Oferujemy elektrody pomiarowe i sterujące do stosowania:
– w środowisku wody słodkiej i wody morskiej
– w środowisku ścieków
– w środowisku ziemnym

Dla środowiska wody morskiej oferujemy dostawę elektrod:
– cynkowych Zn/ZnO
– chlorosrebrowych Ag/AgCl (tzw. otwartych)

Elektrody cynkowe wykonywane są ze stopu o składzie wg PN-86/-05030.05, własności ich odpowiadają zaleceniom normy PN-90/E-050030.00. Elektrody wyposażone są w osłony izolacyjne umożliwiające ich montaż bezpośrednio na konstrukcji chronionej.

Do środowisk wody słodkiej, ścieków i środowiska ziemnego oferujemy specjalnej konstrukcji elektrody:
– cynkowe Zn/ZnO
– siarczano- miedziowe Cu/CuSO4
– chlorosrebrowe Ag/AgCl

Oferowane elektrody do środowisk o niskiej przewodności posiadają specjalną ceramiczną obudowę spełniającą rolę diafragmy oraz specjalnego typu klucze elektrolityczne zapewniające długotrwałą niezmienność ich wartości elektrochemicznych.

Do sterowania stacjami katodowymi realizującymi sterowanie bez składowej IR, -stacje typu TB 6126 ZUO FAMOR – oferujemy: SONDY STERUJĄCE Ag/AgCl – Ag/Ag20. Składające się z elektrod chlorosrebrowych oraz przenoszących wartość potencjału konstrukcji elektrod tlenosrebrowych. Sondy tego typu mogą być montowane w punktach pomiarowo – kontrolnych dla pomiaru eliminującego w znacznym stopniu składową omową.

Wszystkie oferowane przez nas elektrody
odpowiadają warunkom normy
PN-90/E-05030.00

ZUA KOREKO projektuje i instaluje nowoczesne rozwiązania sygnalizacji zagrożenia korozyjnego powodowanego prądami błądzącymi, rurociągów przesyłowych ciepłej wody, pary grzewczej i przemysłowej.

Czujnik zagrożenia korozyjnego CZK-O1 i sygnalizator zagrożenia korozyjnego SZK-O1 instalowany w komorach oraz przy przejściach rurociągów syfonami pod powierzchnią ulic, torów trakcji tramwajowej bądź kolejowej sygnalizuje każdy stan zawilgocenia izolacji rurociągów, a więc stan potencjalnego zagrożenia korozyjnego.

Z chwilą wystąpienia stanu zagrożenia układ czujnika poza sygnalizowaniem umożliwia ponadto:
– Automatyczne załączenie stacji drenażu lub stacji katodowej zabezpieczającej rurociąg przed korozją
– Automatyczne odłączenie stacji katodowej bądź drenażu z chwilą ustąpienia stanu zagrożenia
– Automatyczne załączenia lub odłączenie pomp odwadniających
– Pomiar potencjału elektrochemicznego rurociągu przy pomocy zewnętrznego przenośnego miliwoltomierza

Czujniki i sygnalizatory są pewne w działaniu. Kontrola sprawności czujników w okresie “spoczynku” tj. przy suchej izolacji polega na prostym pomiarze omomierzem bateryjnym znanej, zakodowanej ich rezystancji.

Montaż sygnalizatorów nie wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian w konstrukcji rurociągów i wykonany może być zarówno na rurociągach nowych, bądź eksploatowanych, bez wyłączania ich z ruchu.

Stacja automatycznej ochrony katodowej typ SOAK-1

Przeznaczenie:
– W instalacjach ochrony podziemnych rurociągów, zbiorników i kabli w rozwiązaniu napięcia wyjściowego do 60V.
– W instalacjach ochrony oczyszczalni ścieków w rozwiązaniu napięcia wyjściowego do 24V.

Dane techniczne:
Stacja pracować może w układzie ochrony katodowej ze sterowaniem:
– potencjostatycznym tzn. utrzymując zadaną wartość potencjału ochrony,
– galwanostatycznym tzn. utrzymując zadaną wartość prądu ochrony.
Stacja w układzie pracy potencjostatycznej sterowana może być elektrodą:
– siarczano – miedziową,
– chlorosrebrową,
– cynkową.
– Dokładność utrzymania stałej wartości potencjału 10mV.
– Szybkość odpowiedzi na zmianę wartości potencjału 0.2sek .
– Zasilanie stacji 220V lub przy większych mocach 3x380V.
– Prąd wyjściowy stacji regulowany może być od zera do 4A, 8A, 12A, 20A W zależności od wymagań zamawiającego.
– Regulacja prądu następuje po stronie pierwotnej transformatora wyjściowego, co ogranicza wartość składowej harmonicznej prądu katodowego zwiększając bezpieczeństwo stosowania anod na bazie tytanu platynowanego.
– Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką na bazie żywic epoksydowych.

Uwaga:
Na życzenie klientów dokonujemy modernizacji istniejących stacji katodowych ze sterowaniem ręcznym na stacje katodowe automatyczne.

Zalety rozwiązania:
– Automatyczna Stację Katodową ASOK -1G rozwiązano jako układ uniwersalny jeżeli chodzi o parametry napięcia i prądu wyjściowego. Zmianę parametrów ,dostosowaną do wymagań ZAMAWIAJĄCEGO , uzyskano poprzez wymianę transformatora wyjściowego.
– Dzięki zastosowaniu układów regulacji PI na wzmacniaczach operacyjnych uzyskano wysoką dokładność regulacji.
Pomiar napięcia elektrody sterującej odbywa się poprzez wtórnik napięciowy . Nie obciążanie elektrochemicznego źródła napięcia , jaki stanowi elektroda , pozwala na podniesienie jakości pomiaru.
– Układ regulacji potencjału i prądu oraz układ zasilający są galwanicznie wzajemnie odseparowane (zmniejszone jest tym samym zagrożenie przepięciami zewnętrznymi). W wyniku zastosowanej separacji w/w układy pracują niezależnie- uszkodzenie jednego z nich pozwala na alternatywną pracę drugiego.
– Każdy z tych układów, śledzi wartość regulowaną nawet wtedy , gdy aktywny jest układ drugi tzn. ,że działa ograniczenie prądu gdy stacja pracuje w trybie potencjostatu, lub działa wskaźnik stanu ochrony gdy stacja pracuje w trybie galwanostatycznym .

Galwanostat Impulsowy ZSI -2

Galwanostat impulsowy ZSI – 2 przeznaczony jest do stosowania w układach ochrony elektrochemicznej podziemnych rurociągów posiadających prefabrykowaną izolację polietylenową i charakteryzujących się małym zapotrzebowaniem prądu katodowego. Galwanostat utrzymuje w obwodzie zewnętrznym (obwodzie ochrony katodowej) zadaną wartość prądu niezależnie od zmieniającej się w czasie wartości rezystancji układu. Galwanostat stosowany może być w innych układach ochrony elektrochemicznej gdy ochronę tę prowadzi się wg kryterium gęstości prądu katodowego. Kryterium gęstości prądu stosuje się zwykle w układach, w których w wyniku wcześniej przeprowadzonych badań nie stwierdzono istotnych zmian zapotrzebowania prądu ochrony. Zwykle są to konstrukcje posiadające powłokę izolacyjną trwałą, szczelną i odporną na starzenie oraz pozostające poza strefą zasięgu prądów błądzących.

OPIS TECHNICZNY

Zaproponowany układ regulowanego zasilacza prądowego jest układem impulsowym odpornym na zwarcia i przeciążenia długotrwałe.

1. Cześć energetyczna zasilająca
Zasilanie 220V 50Hz doprowadzone jest poprzez bezpiecznik i wyłącznik sieciowy do uzwojenia pierwotnego transformatora o mocy znamionowej 80VA. Uzwojenie wtórne o napięciu znamionowym 60V zasila dwa układy prostownikowe:
– główny (energetyczny), na wyjściu którego rolę filtru spełnia kondensator 2200ľF/80v, – pomocniczy odseparowany po stronie zmiennoprądowej kondensatorami 2 x 1ľF wytwarzający napięcie ujemne do zasilania wzmacniacza operacyjnego
– rozwiązanie takie pozwala zaoszczędzić na transformatorze dodatkowym. W skład układu zasilającego zaliczyć należy również stabilizatory wytwarzające napięcia ą12V służące do zasilania wzmacniacza operacyjnego. Ze względu na małą moc oraz nieduże wymagania stabilności napięć zastosowano najprostsze układy z diodą Zenera. Impulsowy charakter pracy wzmacniacza operacyjnego wymaga filtrowania napięć zasilających wzmacniacz (220ľF + 0,1ľF).

2. Układ stabilizatora impulsowego i układ sterowania
Stabilizator impulsowy wykonano jako stabilizator kluczowany z modulatorem progowym w układzie obniżającym napięcie. Klucz tranzystorowy jest włączany poprzez tranzystor pośredniczący ze wzmacniacza operacyjnego. Indukcyjność na wyjściu stabilizatora ogranicza prąd ewentualnego zwarcia do czasu zadziałania układu sprzężenia zwrotnego. Wzmacniacz operacyjny TL – 080 pracuje jako komparator porównujący napięcie zadawane z potencjometru regulacyjnego z napięciem na rezystorze pomiarowym prądu. Prąd w obwodzie głównym narasta liniowo do momentu zrównania napięć po czym następuje odcięcie klucza tranzystorowego i zmniejszenie prądu. Gdy różnica napięć porównywanych zmieni znak komparator poprzez tranzystor pośredniczący BF 257 włącza klucz tranzystorowy BUP 323A i cykl się powtarza. Częstotliwość kluczowania zmienia się proporcjonalnie do zadanego prądu.

3. Układy pomiaru napięcia i prądu oraz zmiany stopnia sprzężenia zwrotnego
Pomiar napięcia wyjściowego dokonuje się woltomierzem tablicowym na zaciskach wyjściowych. Pomiar prądu odbywa się poprzez pomiar napięcia na rezystorach pomiarowych prądu. Poprzez zmianę wartości rezystencji pomiarowej uzyskuje się jednocześnie zmianę zakresu regulacji i pomiaru prądu. Dobierane rezystory posobnika pozwalają wyskalować układ pomiarowy. Dioda na wyjściu polaryzuje ewentualne prądy błądzące i zabezpiecza przed uszkodzeniem stabilizatora. Zastosowany tranzystor jest układem Darlingtona z diodą zwrotną, co pozwala na zdecydowane zmniejszenie mocy sterowania.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Prąd wyjściowy regulowany w dwóch zakresach:
I
II
5 – 250mA
20 – 1000mA
Na żądanie (zakresy rozszerzone)
I
II
20 – 1000mA
50 – 2000mA
Dokładność utrzymywania zadanego prądu
+/- 2,5%
Maksymalne napięcie wyjściowe
60V
Zasilanie
220V +/- 10% 50 Hz
Zakres temperatury pracy
-25° – +50°C
Wymiary zewnętrzne
235 x 250 x 105 mm


Galwanostat impulsowy typ ZS1 – 2 zbudowany jest zgodnie z polską normą PN-74 E – 06074. Galwanostat jest przenośny, wyposażony od strony zasilania, sznur przełączeniowy jednostronnie odłączany zakończony wtyczką. Prostownik ten ma izolację podwójną wykonaną w taki sposób iż części metalowe nie są dostępne bez jego rozebrania. Galwanostat jest odporny na zwarcia prądu długotrwałe i utrzymujące się, czyli wyposażony jest w ogranicznik prądu. Zgodnie z polską normą wyposażony jest w tabliczkę znamionową z tyłu przyrządu wykonaną techniką grawerską na laminacie o treści:


Zakład Usług Antykorozyjnych “KOREKO”
Gdańsk, ul. Piekarnicza 26
Zasilacz Stab. Imp typ ZSI – 2Nr …
~220V, 50Hz /=60V/250mA, 60V/1A
PN 74/E – 06074

Stacja drenażu polaryzowanego
TYP SDP-XX/2 (dwuobwodowa)
TYP SDP-XX/1 (jednoobwodowa)

Przeznaczenie:
Stacja drenażu polaryzowanego przeznaczona jest do stosowania w układach ochrony konstrukcji podziemnych przed działaniem prądów błądzących odgałęziających się od zelektryfikowanej trakcji kolejowej i tramwajowej. Stacja ma zastosowanie przede wszystkim do ochrony rurociągów podziemnych i kabli.

Zastosowanie:
Stacja SDP5O/2 (dwuobwodowa) przeznaczona jest do stosowania w miejscach skrzyżowań podziemnych rurociągów z torami trakcji kolejowej w przypadku konieczności objęcia ochroną również kolejowego kabla telekomunikacyjnego biegnącego równolegle do szyn trakcji (rozwiązanie często wymagane przez PKP).

Dane techniczne:

  • Maksymalny prąd drenażu stacji (każdego obwodu): 50A, 100A, lub 200A
  • Zakres regulacji rezystancji (dla każdego obwodu): od 0,02 Ohma do 0,2 Ohma
  • Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką na bazie żywic epoksydowych.